Нажас вуч я?

Нажас чирк лагьай чIал я. Нажасар ибур я: гьар са пиянарзавай жими затI (чехир, эрекь...); кицI; вак; инсандилай, балугъдилай ва цIицIерилай гъейри амай вири кьейи гьайванрин мейитар; инсандин ва гьайвандин вилик ва я кьулухъ галай айиб чкайрай акъатзавай, маядилай гъейри, амай вири шейэр; иви; экъуьчайла къвезвай шейэр; чпин як тIуьниз ишлемиш тийизвай гьайванрин (ламран, кацин...) нек; гьайвандикай галатай пай (кIвач, яб...). Йис (сар) ва цIакулар нажас туш. 

Эгер инсандин бедендал, парталрал, капI ийизвай чкадал ибурукай са шей кьванни алаз ва я капI ийидайла адахъ галукьиз хьайитIа, адан капI дуьз жедач. Нажас недай ва я хъвадай ихтияр авач. Идалайни гъейри, мусурмандиз вичив кьасухдай нажас гвядай ихтияр авач, яни жув нажасдалди чирки нардай. 

(«Мукъаддамату-ль- ХIазрамия»)

Лезгинский исламский просветительский портал