Ченедин кIан кIевун дишегьлиз ферз яни?

КапI ийидайла ва чара (яни магьрамар тушир) итимар алай чкадал мусурман дишегьлиди (капI тийизвайдини гьа жергеда аваз) чинилайни гъилерин капашрилай гъейри амай вири беден кIевун чарасуз я. ИкI хьайила ченедин кIанни кIевун ферз я, ам ахъа тахьун патал ченедикай са тIимил кьван чка хьайитIани кIевна кIанда. Бязи, гьатта капI ийизвай дишегьлийри чпин гарданар, гъилер, кIвачер дуьздал ийизва, икI авун, гьелбетда, гьарам я .
                                                           («Тугьфату-ль-Мугьтаж»).
Лезгинский исламский просветительский портал