Пак гьадисайрай къачунвай насигьатрин кIватIал

4-лагьай насигьат

Аллагь-Таалади лугьузва: «Эй Адаман хва! Дуьньядин шей патал хажалат чIугвазвайди Аллагьдивай яргъа жеда. И дуьньяда адал анжах азабар акьалтда, атIа дуьньяда – анжах четинвилер (юргъунвилер). Виридалайни Виниз тир Аллагьди адан рикIик гьич садрани хкат тийидай къалабулух кутада; вичикай гьич садрани азад тежедай къайгъударвал кутада; гьич куьтягь тежедай муьгьтежвал, игьтияжвал кутада; умудрини адак гьамиша гъалаба кутада.

Эй Адаман хва! Югъ-къандивай ви умуьр куьруь жезва, амма и кар вуна кьатIузвач. Гьар юкъуз За ваз ризкьи гузва, амма вуна Заз гьямд, шукур ийизвач, Зи тариф ийизвач, тIимилдал вун рази жезвач, гзафдал ви нефс ацIузвач.

Имам Нававиди гъайи яхцIур гьадис

10- гьадис

 

[ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى { يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا } وقال تعالى { يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم } ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء : يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له ] رواه مسلم

Абу Хурайра (Аллагь рази хьуй) лагьана:

 Пайгьамбарди (Аллагьдин салатни  салам  хьуй адал) лагьана:

«Гьакъикъатда  Аллагь Михьиди я ва михьидалай (яни гьалалдилай) гъейри масад кьабулзавач. Ва гьакъикъатда Аллагьди пайгъамбарриз эмирнавайди муъминризни эмирнава. Ада лагьанва: "Эй, пайгъамбарар! Михьи (гьалал тир) шейэр неъ ва амаласалигь (хъсан) крар ая!" Ва мадни лагьанва: "Эй, иман гвай ксар, Чна квез ганвай михьи ризкьи неъ!"

Пак гьадисайрай къачунвай насигьатрин кIватIал

3-лагьай насигьат

Виридалайни Виниз тир Аллагьди лугьузва:

«Эй Адаман хва! ТIимилдал рази хьухь – вун са куьнихъни муьгьтеж жедач, жувак квай пехилвал хкуд – вун архайин жеда, къадагъа тирдавай яргъа хьухь – ви иман гьикъикъиди жеда. Вуж гъибетдивай, шикетдикай яргъа хьайитIа, адаз Зи патай кIанивал ачух жеда; вуж бегьемсуз инсанривай яргъа хьайитIа, ам, гьабур себеб яз, кьилел къвезвай бедбахтвилерикай къутармиш жеда. ТIимил рахазвайдаз акьалтIай дережадин акьул ава, тIимилдал разиди Виридалайни Виниз тир Аллагьдал умудлу яз жеда.

Эй Адаман хва! Вун ви чирвилерин геле аваз физвач, амма вуна чирвилер гьикIкъачуда, ваз абур течирла?

Имам Нававиди гъайи яхцIур гьадис

9- гьадис

[ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى { يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا } وقال تعالى { يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم } ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء : يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له ] رواه مسلم

 Абу Хурайра Абд Ар-Рахман Ибн Сахр (Аллагь рази хьуй) акъайнагьи:

 Заз ван хьана Пайгьамбарди (Аллагьдин салатни  салам  хьуй адал) лагьана:

«За квез негь авунвай шейэривай яргъаз хьухь, эмирнавай шейэр, квелай алакьдай кьван, кьиле твах! Гьакъикъатда квелай вилик хьайибур, пара суалар гуни ва пайгъамбарриз табий тахьуни гьелек авуна».

(Аль Бухари ва Муслим)

Пак гьадисайрай къачунвай насигьатрин кIватIал

2-лагьай  насигьат

Виридалайни Виниз тир Аллагьди лугьузва:

«Куьн ва амай вири затIар За яратмишуни Зун Сад тирди субутарзава ва тестикьарзава. Вири затIар халкь ийидайла, Заз куьмекчи хьанач. Мугьаммад (Аллагьдин салатни  салам  хьуй адал)  Зи лукIва илчи я. За квез кхьенвайдал вуж рази туштIа, Зи имтигьанар ни кьабулзавачтIа, Зи регьимдиз ни чухсагъул лугьузвачтIа ва За гайидал вуж рази туштIа, къуй ада маса аллагьдиз къулугъ авурай, эгер ам Заз а краррай барабар ятIа.

И дуьньядин уьмуьрдин татугайвилерал вуж сефил ятIа, ам Залай нарази тирдай я. Кьилел къвезвай балайрилай вуж нарази ятIа, ам Залай арза ийизвайди хьиз я. Вуж девлетудан патав фена, адан вилик, хазинадиз килигна вич алчахарайтIа, адан имандин пудай кьве пай квахьда.

Лезгинский исламский просветительский портал