Пак гьадисар

Пак гьадисар – Къуръанда гьат тавур, Пайгъамбарди (Аллагьдин салатни  салам  хьуй адал) чал агакьарай Аллагь-Тааладин гафар я.

Аллагь Тагьала лугьузва

Эй Адаман хва! Жегьилвилихъ ягъамир, гьикьван жегьилрин ажал фад атана, кьуьзуьбур лагьайтIа, абур кьейидалай кьулухъни гьа авайвал амукьна.

Халид ибн Валида агакьарнавай еке гьадис.

Халид ибн Валида агакьарнавай еке гьадис.  

Мугьаммад Пайгъамбардин (Аллагьдин салатни  салам  хьуй адал) кьилив са араб атана икI лагьана: «Я Расуляллагь (Аллагьдин салатни  салам  хьуй адал), зун ви кьилив и дуьньяда бахтлу хьун патал заз лазим тир шейэр чириз атанвайди я».

Пайгъамбарди (Аллагьдин салатни  салам  хьуй адал) адаз лагьана: «Хабар яхъ, за жавабар гуда».

Лезгинский исламский просветительский портал