Ирид хуьруьн къази хьайи Етим Эминан шиирар

ГЬИНАВА
Фагьумна за дуьньядин гьал: гила чи эхир хьана.
Гила гьикIда, эй мусурман, Куьредин хан гьинава?
Эхир-заман мукьвал хьайди гила чаз загьир хьана:
Эй, адалат шэр ийидай Мирзе-Гьасан гьинава?
 
Вaз Аллагьди рагьметар гуй, Умалат бег кьена хьи!
Мегьти бегдин эрчIи метIяй къара гуьлле фена хьи!
Аслан бегни есир хьана Урусатдиз гена хьи.
Гила гьикIда, эй мусурман, бес ca дуван гьинава?
Ибур кьушунар я лугьуз, хупI чIехи бунтар хьана хьи?
Яз аллагьдин кьадарар я, чанариз къастар хьана хьи!
Гьажишагьлар заманада хьайи хьтин крар хьана хьи.
Гила гьикIда, эй мусурман, эгьли инсан гьинава?
 
Ваз Аллагьди рагьметар гуй, Гьамид-Эфенди кьена хьи!
ПIирерин Гьажи-Шихбуба, вун рагьметдиз фена хьи?
Эй, КьепIирлу Гьажимурад, кемендиз вегьена хьи?
Гила гьикIда, эй мусурман, Гьаким Лукьман гьинава?
 
Шумудан мал, шумудан кIвал, тулкI авуна, гана хьи?
Шумудни ca эгьли, аял етим-есир хьана хьи?
Гьина загьид, гьина абид аватIани кана хьи?
Бес Сугъраклу, а куь имам, Абдурагьман гьинава?
 
Етим Эмин ажуз хьана югъ-йифди рахаз ава.
Фагьумайла, дуьньядин гьал мегьти-загьир яз ава.
Гьам Куьреда, гьам Къубада буьтуьн есир кьаз ава.
Гила чна низ гьарайин: гьахълу султан гьинава?
Источник : Ассалам
Лезгинский исламский просветительский портал