lezgidin.ru

Гьар садав ажал агакьда

Пайгъамбарди  (Аллагьдин салатни  салам  хьуй адал) лагьана: «Хазрамавтдай (Йемендин район) Суд-дувандин йикъан вилик инсанар магьшардал (кIватI жедай чка) тухудай цIай пайда жеда» И чIавуз инсанри хабар кьуна: «Я Аллагьдин Пайгъамбар!  (Аллагьдин салатни  салам  хьуй адал) И чIавуз вуна чаз вуч авун эмирда?» Пайгъамбарди  (Аллагьдин салатни  салам  хьуй адал) жаваб гана: «куьн Шамдиз (Сирия) куьч жез гьавалат хьухь».

И гьадисда вичикай ихтилат физвай цIай Йеменда авай Аден шегьердин Бархут (цIун кьветI) тIвар алай кьветIяй пайда жеда. И цIай муьжуьд йикъан къене вири дуьньядиз чкIида ва ахпа явашдаказ инсанар Шамдиз (Сириядиз)  магьшардал рекье твада. Бязи риваятра лугьузва: «Магьшардал инсанар гьар жуьреда пайда жеда, садбур са кве ятIани аваз, масабур кIвачи-кIвачи, пуд лагьайбур магьшардал цIун хураваз рекье твада. И цIай инсанар ял ягъун, йиф акъудун патал акъвазай чкадал вил алаз акъвазда, яни абуруз мадни рехъ атIудай къуват гун патахъай. Магьшар Шамда хьунин асул себебрикай сад ам  хьи, виринра ягъягъунар авай вахтунда ана секинвал ва иман жеда».

Исрафилдин сур

Магьшардал инсанар кIватIайдалай кьулухъ инсанри и уьмуьрда авур кьван крарикай садни амукьдач ва Исрафиль малаикди ссурдай (нурдикай авунвай чIехи карч) эвер гайила и дуьньядин эхир алукьда. Исрафилди ссур ягъайла вири инсанриз ван жеда ва абур кичIевиляй чашмиш жеда. Сур ягъун яргъал чIугурди ва югъ къандивай къати жедайди, инсанар кенеф квахьнавайбуруз элкъуьрдай хьтинди жеда.  Вагьши гьайванар кичI янаваз инсанрик акахьда.  И зегьле къакъуддай хьтин вахтунда хур гузвай дидедин рикIелай вичин бала алатда, кIвачел агъурбурун аялар чIур, аялрин кьилер лацу жеда. Сурара авай кьенвайбуруз вуч жезватIа чилел хабар жедач. Ахпа Аллагьди чилел аламай вири рекьиз кIан хьайила, Исрафиль малаикдиз кьвед лагьай сеферда ссур ягъун эмирда, идалай кьулухъ чилел алай кьван чан алай вири рекьида, сурара чан аламайбур чебчпивай квахьда (пайгъамбарар ва мсб.) ГьакIни вири малаикар рекьида, тек са чпел Арш акъвазнавайбурулай ва Жибрилдилайни, Микаилалайни, Исрафилалай ва Израилалай алатайла.

Идалай кьулухъ Аллагьди ажалдин малаикдивай жузада (адаз и кардикай чизватIани): «За халкь авурбурукай нел чан алама?» Азраил малаикди жаваб гуда: «Я зи Халикь! Вал чан алама, Вун садрани рекьидайди туш, мадни чан аламаз тунва Жибрилални Микаилал, чпи арш кьунвай малаикрал ва зал. И гафарилай кьулухъ Сад тир Аллагьди аршдиз Исрафилавай ссур вахчун эмирда. Ахпа Аллагьди ажалдин малаикдиз амай чан аламай малаикрин руьгьерни вахчун эмирда. Аллагьди ажалдин малаикдивай жузада: «Гила нел чан алама?» «Вун чан алайди ва садрани рекьин тийидайди я ва ви ажуз тир лукI, ажалдин малаик зунни ама»  жаваб гуда ада. И чIавуз Аллагди адавай хабар кьада: «Я ажалдин малаик! Бес ваз зи ван хьаначни, гьар садав вичин ажал агакьда лагьай?» Ахпа Аллагьди лугьуда: «Рекьикь!» ва ажалдин малаикни рекьида.  Мадни агакьарайвал, Сад тир Аллагьди адавай вичивай вичин руьгь вахчуз тада. Идалай кьулухъ мад чилел чан аламай са затIни амукьдач ва Аллагьди лугьуда: «Я манасуз дуьнья! гьинва пачагьар? гьинва пачагьрин несилар? гьинва истисмарчияр? Гьинва Зи ризкьи нез ва Заз ибадат тавурбур?» Ахпа Халикьди лугьуда: «Къе агъавал нихъ ава?» Адаз садани жаваб гудач ва идалай кьулухъ Ада лугьуда: «Гьелбетда, Сад тир ва Къудратлу тир Аллагьдиз!»Идалай гуьгъуьниз 40 йис алатайла, 40 йикъан къене гурлу марфар къвада ва ахпа вири кьенвайбурун беденар кьулан тарцин кIуфалай ахкьалт хъийида, гьикI хьи, анаг ктIидай чка туш. Ахпа Аллагьди лугьуда: «Къуй Исрафилдални арш кьунвай малаикрал чан ахкьалтрай» Ва абурал Аллагьдин эмирдалди чан ахкьалтда. Аллагьди Исрафилаз мад ссур хкьун эмирда ва адалай гъуьгъуьниз лугьуда: «Къуй Жабраилални Микалал чан хтурай!» Абурални Аллагьдин эмирдалди чан хкведа. Ахпа Аллагьди вири руьгьериз эвер хгуда ва абур сурдиз гадарда ва пуд лагьай сеферда сур ягъун эмирда, идалай кьулухъ вири руьгьер чIижер хьиз ссурдай  акъатда, чанариз нерин хилерай гьахьда. Руьгьер чанара бедендик агъу гьикI акахьдатIа, гьакI гьахьда.

Магьшар

И вахтунда чил кьве пад жеда ва сура авай гьар сад кьецIила анай экъечIда. Сад лагьайди яз Пайгъамбар (Аллагьдин салатни  салам  хьуй адал) экъечIда 70 000 малаикдин юкьва аваз. Вири инсанар гьа са чкадал 70 йисуз акъвазда ва Аллагь абуруз килигни, суд-дуванни ийидач. Чпин вилерин накъвар кьурадалди инсанар ишехьда, адалай кьулухъ накъварин паталай иви фида. Ахпа виридаз магьшардал эвер гуда. Абур магьшардал агакьайла элкъвена малаикар акъвазда, рагъ карандашдин (вилер ва рацIамар туькIуьрзавай) кьван кьадарда абурун кьилел акъвазда. Сада-сад чуькьведа, мейитрилайни пис ни галай гьекь акъатда инсанриз ва ам япарив кьван агакьда. Бязи делилралди и гьалда аваз инсанар 1000 ва я 50 000 йисан къене жеда.

Кафирар патал им гзаф яргъалди фидай вахт, гунагькарар патал адалай са тIимил, муьтIуьгъбур патал им кье ракаатдин кпIунив барабарди жеда.

 Магьшардал акъвазунин и зегьле къакъуддай къайда пайгъамбарриз, авлияйриз ва маса салигь ксариз талукь жедач. Магьшардал гьар са кас и дуьньяда вичиз кIан хьайидахъ галаз санал жеда. Нагагь адаз Пайгъамбар  (Аллагьдин салатни  салам  хьуй адал) ва авлия кIан хьайитIа, ам абурухъ галаз жеда ва абурун къаюмвилик акатда.

Къуй чун Аллагьди акьул ганвай ва Адан регьимдалди Суд-дувандин югъ мукьвал алайдан гъавурда акьадайбур хьурай. Чун Ада ганвай  лишанралди Суд-дувандин югъ мукьвал алайдан гъавурда акьадайбурукай ва и лишанрикай чпиз са нетижа хкуддайбурукай, Суд-дувандин йикъаз гьазурвал аквадайбурукай  хьурай! Аминь!

Лезгинский исламский просветительский портал