Дастамаз къачурдалай кьулухъ гъилер, чин дасмалдал кьурур хъийидай ихтияр авани?

Ихтияр ава, анжах кьурур тавун меслят къалурзава. Амма абур кьурур тавуртIа инсан начагъ хьун мумкин ятIа, кьурурна кIанда. Мусурман вичин бедендихъ гелкъвена кIанда
(«ИгIанату-тI-тIалибин»).

Ченедин кIан кIевун дишегьлиз ферз яни?

КапI ийидайла ва чара (яни магьрамар тушир) итимар алай чкадал мусурман дишегьлиди (капI тийизвайдини гьа жергеда аваз) чинилайни гъилерин капашрилай гъейри амай вири беден кIевун чарасуз я. ИкI хьайила ченедин кIанни кIевун ферз я, ам ахъа тахьун патал ченедикай са тIимил кьван чка хьайитIани кIевна кIанда. Бязи, гьатта капI ийизвай дишегьлийри чпин гарданар, гъилер, кIвачер дуьздал ийизва, икI авун, гьелбетда, гьарам я .
                                                           («Тугьфату-ль-Мугьтаж»).

Хизан кутаз кIанзавайбур патал 10 меслят

Гьайиф хьи, эхиримжи вахтара мусурман хизанар гзаф чкIиз башламишнава. Хизан кIеви хьун патал, эвленмиш жедалди гьам гада, гьамни руш агъадихъ галай 10 къайдадихъ галаз таниш хьана кIанда:
 
1. Гьар садахъ нукьсанар ава. Анжах Аллагьдиз нукьсанар авач. Куьне куь кьисметар кутIуннавай гьар гьидаз хьайитIани, гьа квез хьиз ва гьар гьи инсан хьайитIани, виридаз нукьсанар жеда. Ам тIебии я. Хъсанвилиз фикир тагуз, писдаз хцидаказ килигун дуьз туш. Квез кхьенвай кьисметдин жигьетдай Аллагьдиз шукур гъваш ва ана авай хъсанвилиз къимет це.

Дишегьлийрин виридалайни хъсан 10 къилих

Мугьаммад Пайгъамбардин (Аллагьди н салатни салам хьуй адал)  гьадисрал асаслу яз, агъадихъ дишегьлийрин лап хъсан 10 къилихдикай лагьанва:

1. Диндарвал. «Гьакъикъатда вири и дуьнья – им къачуз жедай, инсанди ишлемишзавай, кеф хкудзавайди я. И дуьньядай къачуз жедай виридалайни хъсанди – им диндар, хъсан къилихрин паб я (итим патал, амма дишегьли патал – диндар, кIанивал къалурзавай ва рикI алай итим)». 

2. Дамахсузвал. «Аллагьдин илчийрин суннадик кьуд шей акатзава: дамахсузвал, хуш нияр ишлемишун (пайгъамбаррихъай гьамиша хъсан ни къведай), эвленмиш хьун ва сивак ишлемишун (абур гьамиша чпин сивин михьивилихъ гелкъведай)».

Ахцегь Рагьманкъули

Алим ва шаир Агъадин хва Рагьманкъули XVII-асирда Ахцегьаяшамиш хьана. Ада гзаф йисара Ахцегьрин медресада тарсар гана ва жемятдизкъуллугъна. 1623-йисуз фарс чIалай араб чIалаз Ирандин зурба духтур Абдулмуъмин Дайламидин тIибдин (медицинадин) ктаб таржума авуна. Зариди таржумадиз кхьенвай сифте гаф гьикаятдин жуьре теснифнавай гуьзел эсер яз гьисабиз жеда. Дагъустандин алимри Рагьманкъулидин гьам хсуси эсерриз, гьамни таржумайриз, гьикаятдин эсерриз хьиз, еке къимет гузва. Ахцегь Рагьманкъулидин эсерри лезги илим ва эдебият вилик финиз хъсан таъсир авуна.

Нури-эфенди

Алим ва шаир Нури-эфенди 1846-йисуз Самур магьалдин Ялцугъ хуьре дидедиз хьана. Ада Ахцегьа Гьажи Абдурагьман-эфендидин медресада кIелна, мусурман диндин къанунар, араб, фарс ва туьрк чIалар чирна. Гзаф йисара Самур округдин дуванханада, Ахцегь ва Докъузпара магьалрин хуьрера, мискlинрин имам ва медресайрин муаллим яз, кIвалахна. Гарагърин хуьре вичин медреса ахъайна. Нури-эфендиди лезги ва РагъэкъечIдай патан чIаларал шиирар теснифна. 

Пак гьадисайрай къачунвай насигьатрин кIватIал

13-лагьай насигьат

Виридалайни ЧIехи тир Аллагьди лугьузва: «Эй Адаман хва! Гьевесрин гару ва (нефсиниз кIан хьайи) къариб (кьезил) мурадри гьикьван гзаф чирагъар хкадарнатIа килиг, кьуру дамахри, фурсари гьикьван инсанар чIурнатIа килиг, девлетди рекьяй акъуднавай гьикьван девлетлуяр аватIа килиг, кесибвили чIурай гьикьван гзаф кесибар аватIа килиг! Гьикьван гзаф авамар ава – авамвили чIурай, гьикьван гзаф алимар ава – чирвилери чIурай, гьикьван сагъбур ава – хъсан кефийри, дамах-чагъвили чIурай. Эгер ибадат ийизвай яшлубур, Аллагьдиз муьтIуьгъ тир жегьилар, хурухъ галай аялар ва чIурара авай гьайванар авачиртIа, са шакни алачиз, За куь кьилел алай цав ракьунди, чуьл баябанди ва чиликай руьхъ ийидай, За квез цаварилай са стIални марф ракъурдачир, чилин винел са шейни экъечIтийидайвал ийидай ва гзаф кьадардин азиятар ракъурдай».

Гъуьлуьк квачир дишегьлидиз рангар ядай ихтияр авани?

Дишегьлидиз чара итимрин вилик рангар алаз экъечIдай ихтияр авач ва гьакI куьчедиз экъечIдай ихтиярни.
Аллагь Таалади Къуръанда лагьанва (мана): «Аквазвай чкайрилай гъейри, яни чин ва гъилерин капашар квачиз, къуй абуру (дишегьлийри) амай чпин гуьрчег чкаяр ачухдаказ къалур тавурай» («ан-Нур» сура, 31-аят).
Дишегьлидиз анжах чин ва гъилин капашар къалурдай ихтияр ава, анжах эгер адаз вичиз килигзавай гунагьдин вилер акуртIа, ада абур кIевна кIанзава, я туштIа муькуь патахъ элкъвена кIанзава.
Гьавиляй куьчедиз экъечIзавай дишегьлиди рангар яна кIанзавач. Ихьтин жаваб Египетдин Муфтий Шаук Ибрагьим Абдулкарим Алляма гана.

Пайгъамбардин (Аллагьдин салатни салам хьуй адал) насигьат

Пайгъамбардиз (Аллагьдин салатни салам хьуй адал) салаватар кIелун гзаф тарифлу амал я. Чна кIелайсалават Дувандин юкъуз чун патал къутармишвал жеда. Мугьаммад Пайгъамбардиз (Аллагьдин салатни салам хьуй адал) салаватар кIелун патал Аллагьди чаз эверзава. Къуръанда лугьузва (мана): «Гьакъикъатда, Аллагьди ва Адан малаикри Мугьаммад пайгъамбардиз салаватар гъизва, я инанмиш хьанвайбур, куьнени салаватар гъваш ва саламар гуз чалишмиш хьухь» («аль-Агьзаб» сура, 56-аят).
Лезгинский исламский просветительский портал